Powołując nasze Stowarzyszenie kierowaliśmy się myślą prowadzenia działalności na rzecz reintegracji osób wykluczonych, wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym oraz wspierania osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Szczególnie bliskie są nam osoby z doświadczeniem choroby psychicznej i dlatego właśnie w ich kierunku chcemy skierować nasze pierwsze działania.

W miesiącu październiku 2013 roku uruchomiliśmy Punkt wsparcia dla osób i rodzin dotkniętych doświadczeniem kryzysu zdrowia psychicznego. W wymienionym Punkcie prowadzimy działalność interwencyjną dotyczącą pacjentów psychiatrycznych i ich rodzin, która koncentruje się głównie na:

  • minimalizowaniu następstw kryzysów psychicznych tj. łagodzeniu zachowania chorych, pomocy w rozumieniu tych zachowań oraz zapobieganiu trwałemu zerwaniu więzi chorego z jego naturalnym środowiskiem społecznym;
  • działaniu na rzecz wzmocnienia więzi chorego z lekarzem, terapeutą, rodziną;
  • współpracy z instytucjami oraz osobami mogącymi stanowić wsparcie w sytuacji kryzysu ( lekarz psychiatra, pracownik socjalny, rodzina, miejsce pracy, policja, zarząd spółdzielni mieszkaniowej itp.);
  • wsparciu osób samotnych i opuszczonych;
  • diagnozie źródeł kryzysu psychicznego;
  • poradnictwie specjalistycznym, głównie w zakresie dostępnych form pomocy i wsparcia dla pacjentów psychiatrycznych oraz ich rodzin.

Działania nasze są prowadzone przez doświadczonych w pracy z osobami chorującymi psychicznie specjalistów: psychologa, terapeutę, pracownika socjalnego oraz pielęgniarkę psychiatryczną, a skierowane są do osób dotkniętych kryzysem psychicznym, członków ich rodzin, a także szerszego środowiska społecznego ( sąsiedzi, znajomi, miejsce pracy itp.)

Swoje usługi świadczymy nie tylko stacjonarnie w Punkcie Wsparcia, ale także w naturalnym środowisku społecznym, w miejscu zamieszkania osoby w kryzysie.

Planujemy również utworzenie Klubu Terapeutycznego dla osób po przebytym kryzysie psychicznym. Szczególną troską chcemy otoczyć osoby młode, które po pierwszym kryzysie, często zakończonym pierwszą hospitalizacją psychiatryczną są zupełnie zagubione, bezradne, czują się niezrozumiane, skrzywdzone. Klub będzie dla nich bezpiecznym, przyjaznym miejscem spotkania ludzi o podobnych doświadczeniach oraz profesjonalnie pomagających specjalistów. Miejscem gdzie mogą znaleźć wszechstronną pomoc i wsparcie, poszerzyć swoje kontakty, znajomości, rozwijać własne zainteresowania, uzyskać zagubioną pewność siebie, a nierzadko cel i sens własnego życia.

Celem naszej oferty jest aktywizowanie klubowiczów, dawanie im możliwości nabywania nowych i doskonalenia posiadanych umiejętności, umożliwienie poszerzenia sieci kontaktów społecznych, trenowanie umiejętności społecznych, nauka indywidualnych sposobów radzenia sobie z chorobą, zyskiwanie odpowiedzialności za własne leczenie, nauka budowania własnego systemu oparcia społecznego.

Klub będzie prowadził maksymalnie odformalizowaną działalność popołudniową, opartą na zasadzie partnerskiej społeczności, której członkowie sami sobie organizują i zagospodarowują wolny czas. Organizowane będą spotkania integracyjne, edukacyjne, wernisaże, wystawy, wieczorki poetyckie, muzyczne, spotkania z filmem, imprezy okolicznościowe i świąteczne, wyjazdy turystyczno-krajoznawcze, zajęcia sportowe itp.

 Dodatkową formą działalności będą:

  • grupy terapeutyczne (trening umiejętności społecznych, grupy wsparcia), w których uczestnicy będą w sposób praktyczny ćwiczyć własne umiejętności w zakresie komunikacji, asertywności, wyrażania emocji, nawiązywania i utrzymywania kontaktów społecznych, radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych, rozwiązywania konfliktów itp.
  • psychoedukacja ( indywidualna i grupowa dla klubowiczów i członków ich rodzin) polegająca na spotkaniach, w trakcie których osoby chore i ich najbliższe otoczenie zyskują wiedzę o przyczynach, przebiegu, objawach i leczeniu chorób psychicznych. Mogą również dzielić się własnymi doświadczeniami, uczyć się sposobów radzenia sobie i aktywnego życia z chorobą.
  • Praca z rodzinami – indywidualne i grupowe wsparcie dla rodzin dotkniętych doświadczeniem choroby psychicznej.

 

Kontakt

Stowarzyszenie „MAJA”
im. Marii Delimaty
ul. Targowa 4a/12,
39-400 Tarnobrzeg

tel. 791-467-131,
e-mail: stowarzyszenie.maja@wp.pl
www.stowarzyszeniemaja.pl

KRS 0000461687, NIP 867-223-78-24, REGON 180-975-236,
Nr konta 05 2030 0045 1110 0000 0267 3820

Copyright © 2014 Stowarzyszenie MAJA im. Marii Delimaty

hosting: L4 - wykonanie: likedesign